رضایی: صادقیان راه 10 سال پیش مرا می‌رود که 4 بار از پرسپولیس اخراج شدم