کشف ذخایر 60 هزار تنی عناصر نادر خاکی در استان یزد