ماجرای تحلیل پیرزن روستایی از ارتباط ایران و غرب/ تبریک به عربستان در راستای خط تقرب به غرب است