ساماندهی راه های کهگیلویه و بویراحمد در انتظار 10 دوربین ثبت تخلف