حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی در گرو همدلی و همزبانی دولت و ملت است