چرخیدن چرخ اقتصاد برای مردم ملموس نیست/ هم و غم دولت صرف صنایع غیر وابسته به مردم شده است/ بهانه‌های غ