امام جمعه قروه: همدلی و همزبانی از مهمترین معروفات است