می‌روم چون حرف‌هایی به مدیرعامل می‌زنند که به من بدبین شود