هنوز به شناخت هنر اسلامی نرسیده ایم/ با آثاری مثل محمد(ص) می توان جهانی شد