پادشاه عربستان رئیس تشریفات دربار را هم برکنار کرد