رفسنجانی چگونه طرفدار همدلی شد؟!/ وقتی منتقدان با نتانیاهو همنوا هستند!