طرح تحول سلامت نمره قبولی گرفته است/کمبود نیروی پرستار مهمترین چالش حوزه سلامت