2 درصد، صدقه صنعت/ وقتی سودهای بانکی کوتاه نمی‌آید