نماینده مردم صومعه سرا در مجلس : معلمان ایثار گران تاریخ هستند