مدیرکل پزشکی قانونی : مرگ ناشی از سلاح سرد در مازندران کاهش یافت