معلمی را دوست دارم/حقوق معلمی نمی تواند زندگی من را اداره کند/نقشم در شمعدونی جدی است