مسابقات قرآن ایران، طرفداران زیادی در کشورهای مختلف دارد