بيمه طللايی فرهنگيان كه حتی نقره هم نيست/بیمه فرهنگیان شاغل و بازنشسته یکسان می‌شود