180 میلیون دلار صادرات دارو در سال گذشته/بدهی به سازمان های بیمه گر 300میلیارد تومان