صافی: به پیشنهاد استادی که به گردنم حق دارد، «بله» گفتم