امروز پایان مذاکرات معاونان در نیویورک/دور بعدی از سه شنبه در وین