روستای میرعزیزی روانسر از طرح هادی محروم مانده است