فرمانداری ها رقم های سنگین به دامداران تحمیل نکنند