ری شهری:احمدی نژاد معتقد بود امام زمان شخصا او را هدایت می کند