خاطره آیت الله ری شهری از سخنرانی احمدی نژاد در حج