رئیس کمیته نوجوانان دوومیدانی: در آسیا فقط به دنبال مدال آوری نیستیم