ارایه آموزش های مهارتی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ضروری است