نگارش متن توافق هسته‌ای سه شنبه آینده در وین ادامه می‌یابد