مطهری :خیال نکنیم با جلوگیری از اظهارنظر مخالف انقلاب را حفظ کرده‌ایم /کمال انسان در تواضع و تعادل او