روایت گلوبال‌ریسرچ از واکنش ایران به هرگونه تجاوز آمریکا