«انقلاب دوم» همچنان در انتظار حمایت مالی تلویزیون است