فرهنگی که فدای اقتصاد شد/ اگر برای فرهنگ بمیریم رواست