رئیسی: از شیعه لندنی به اندازه سنی آمریکایی متنفریم؛ هر دو مانند همند