رایزنی های اقتصادی و استراتژیک هند و چین ؛ هفته آینده