مطهری :خیال نکنیم با جلوگیری از اظهارنظر مخالف انقلاب را حفظ کرده‌ایم.