در کدام مناطق تهران با 100میلیون می توان خانه خرید؟