شهادت دیپلمات های ایرانی در لندن /به شاه بگویید در مصر بماند