ديدار مديران مدارس امام رضا(ع) با رهبر معظم انقلاب