رالی خاورمیانه (مرک ) فرصتی برای تقویت مناسبات ورزشی و فرهنگی ایران