مرکز تحقیقات مولد ماهی قزل آلای عاری از بیماری درکشور راه اندازی می شود