مگر شما منتقدان را با نتانیاهو همنوا معرفی نکردید؟!