گردهمایی ستارگان باستانی برای شکل‌گیری خوشه‌های ستاره‌ای