فرماندار سنقروکلیایی: علی بن ابیطالب (ع) مظهر اعتدال است