اجرای رتبه بندی معلمان با بودجه ۱۳ هزار میلیارد ریالی/منزلت معلمان بالاتر از مشکلات معیشتی است