کمک 312 میلیونی خیرین به نظام تعلیم و تربیت در خراسان جنوبی