حمله به دانشجویان شیرازی به دور از انصاف، غرض‌ورزانه و سیاسی بود