نظام سلطه به دنبال تبدیل عراق به میدان جنگ مذاهب است