ایران در مذاکرات هسته ای به دنبال توافقی عزتمندانه است