معرفی دوچرخه سواران ناشنوای ایران تاآخر اردیبهشت جهت شرکت درمسابقات آسیایی