کارشناس تغذیه: در مصرف روغن حیوانی کرمانشاهی زیاده روی نکنید